READ ARTICLE

กลยุทธ์การตลาดที่ดีในการทำธุรกิจรถเช่า

ธุรกิจรถเช่า ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มูลค่าของตลาดรถเช่าขยายตัวสูงขึ้นตามไปด้วย โดยส่วนใหญ่เป็นการให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน และประมาณร้อยละ 15 เป็นการให้เช่ารถยนต์ชั่วคราวระยะสั้น

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจภาคเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างหันมาใช้บริการรถเช่าในการดำเนินงานมากขึ้นเพื่อลดความยุ่งยากและลดต้นทุนในการบริหารรถยนต์ ขณะเดียวกันค่าเช่ายังสามารถนำไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการชำระภาษีประจำปีได้ด้วย

ธุรกิจ เช่ารถตู้ ในทุกวันนี้ แม้จะมีความต้องการของตลาดมาก แต่ก็มีการแข่งขันสูงด้วยรวมถึงมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น ผู้ประกอบการรถเช่า จึงต้องมีกลยุทธ์ที่ดีในการเอื้อให้ธุรกิจรถเช่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี ในการทำธุรกิจรถเช่า มีด้วยกันหลายประการ ดังนี้

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ความสะดวก ความรวดเร็ว ตลอดจนการให้ความสำคัญและความต่อเนื่องของการบริการ
2. ให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย โดยจัดซื้อรถยนต์ตาม ประเภท ยี่ห้อ รุ่น และติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามการเรียกร้อง
3. มีบริการหลังการให้เช่าครบวงจร เช่น การดูแลรักษารถยนต์ การจัดการซ่อมบำรุง บริการ รถฉุกเฉิน บริการรถยนต์ทดแทน บริการพนักงานขับรถ และการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น
4. ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนในการจัดหารถยนต์ให้เช่า โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งจะทำให้ได้รับส่วนลดในการจัดซื้อรถยนต์ ค่าอะไหล่รถยนต์ และค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
5. สร้างภาพลักษณ์ของกิจการผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น แผ่นพับ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงรายการส่งเสริมการขายและร่วมออกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
6. สร้างเครือข่ายศูนย์บริการให้เช่า และบริการหลังการเช่าครอบคลุมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้วยตัวธุรกิจรถเช่ามีความน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน แต่หากอยากประสบความสำเร็จ และเติบโตได้ ผู้ประกอบการเองต้องมีความพร้อมในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความครบครัน และให้การบริการอย่างเอาใจใส่ จึงจะสร้างความเชื่อมั่นขึ้นได้